21. 04. 2018- svátek má Alexandra

Místopisné značení

BĚHAŘOVICE
Goticko-renesanční kostel Nej-světější Trojice pochází z konce 16. století a vzhledem ke svoji poloze na kopci tvoří dominantu krajiny. Presbytář a okna s kružbami jsou gotické, portály již renesanční, V interiéru se nacházejí cenné rokokové malby.

BISKUPCE.
Zámek byl novogoticky přestavěn, v jeho sousedství je malý park. Kostel sv. Martina ze 14. století má nyní pozdně renesanční podobu a v jeho věži je trojice renesančních zvonů, z nichž nejstarší pochází z roku 1502.

BÍTOV.
Státní Hrad Bítov.
Je jedním z nejstarších hradů naší země. Leží nad soutokem řeky Želetavky s řekou Dyjí. V polovině 19. století získal dnešní novogotickou podobu. Vyniká nádhernými iluzivními malbami a je znám svou přírodovědnou sbírkou.
Adresa: Státní hrad Bítov, 671 10 Bítov
tel./fax: 515 29 46 22, 515 29 47 36
e-mail: bitov@pambr.cz
Spravuje: Památkový ústav v Brně
Návštěvní doba:
• IV., X. 9.00–16.00
• V., VI., IX. 9.00–17.00
• VII., VIII. 9.00–18.00
Poslední prohlídka začíná hodinu před konce provozní doby.
Vstupné:
• Okruh I (hradní palác): plné 60 Kč, snížené 30 Kč, VII.–VIII. plné 65 Kč, snížené 35 Kč, invalidé 10 Kč
• Okruh II (hradní kaple – na požádání pouze VII. a VIII.): plné 10 Kč, snížené 5 Kč
• Okruh III (strašidla): jednotné vstupné 10 Kč
Příplatky: 100 % cizojazyčný výklad, 100 % prohlídka v sezóně po pracovní době, 300 % prohlídka mimo sezónu, fotografování v interiérech 70 Kč Možnost konání svatebních obřadů církevních i občanských. Nově zpřístupněna hradní zahrada. V areálu hradu vinotéka, restaurace, prodejna porcelánu firmy Haas a Czjzek.

Zřícenina hradu Cornštejn.
Hrad byl postaven v I. pol. 14. stol. jako královská pevnost v linii hradů chránících jižní hranici českého státu. Od roku 1343 v držení pánů z Lichtenburka, v roce 1464 dobyt vojskem Jiřího z Poděbrad. Nově opevňován Krajíři z Krajku, na poč. 16. stol. bylo opevnění rozšířeno o bašty proti dosahu soudobého dělostřelectva a naposled posíleno v r. 1542 v souvislosti s tureckým nebezpečím. Od konce 16. stol. je hrad pustý. Informace: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo
tel.: 515 22 49 61
fax: 515 22 52 10
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
http://www.znojmuz.cz
Návštěvní doba:
• VII.–VIII. Po–Ne 9.00–17.00 Vstupné: plné 15 Kč, snížené 10 Kč

BŘEŽANY
Ve vinařské obci se nachází zámek (dnes je zde ústav sociální péče) z první čtvrtiny 18. století, přebudovaný počátkem 19. století v empírovém stylu. Okolo něj je park, v němž stojí sloup sv. Trojice. V obci se nachází pozdně barokní kostel Zvěstování P. Marie

ČÍŽOV
Ženijně technické zátarasy jsou zachovalou částí bývalé železné opony, která takřka hermeticky uzavírala hranici mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a Rakouskem. V obci je Návštěvnické centrum Národního parku Podyjí se stálou expozicí chráněného území. Hraniční přechod pro cyklisty a chodce.

DYJÁKOVICE. Vinařská obec s rozsáhlým areálem vinných sklepů. Farní kostel sv. Michala je pozdně barokní, v jeho blízkosti jsou soustředěny barokní sochy z okolí. Další zajímavostí je novogotická kaple P. Marie a kamenná boží muka z přelomu 16. a 17. století.

DYJÁKOVIČKY. Farní kostel sv. Víta má pozdně románské jádro, byl postupně rozšiřován a stavebně upravován. V jeho blízkosti jsou barokní sochy.

Drosendorf.
Městečko obtékané řekou Dyjí v blízkosti česko-rakouské hranice je připomínáno již v roce 1188. Zachovalé jsou hradby, vstupní brány a historické jádro. Gotický hrad byl po požáru přestavěn na renesanční zámek.

FELLING. Obec připomínaná kolem roku 1290. Na gotických základech stojí barokní kostel sv. Petra a Pavla, oltář z 18. století, interiér doplňují zlacené sochy světců.

Frejštejn.
Zřícenina hradu se nachází nad obcí Podhradí n. Dyjí Byl založen ve 13. století stejně jako Cornštejn byl součástí přemyslovského opevnění. Později se stal sídlem loupeživých rytířů, a proto byl roku 1440 rozbořen.

Hadres.
Obec Hadres má více lisoven vína jak domů. Nachází se zde nejdelší uzavřená sklepní ulička v zemi.

Hardecká vyhlídka.
Altánek byl vybudován v roce 1885, ale zpustl a byl zničen. Znovu postaven v roce 1990 Rakouským klubem turistů. Krásné výhledy na údolí řeky Dyje a na nejmenší město Rakouska Hardegg s gotickým hradem.

Hardegg.
Nejmenší město Rakouska se stejnojmenným hradem, který pochází z 12. stol. V současné době je zde expozice o mexickém císaři Maxmiliánu rakouském a další sbírky umění starých amerických národů – Mayů, Aztéků a Inků.

Heiliger Stein.
Kultovní místo na návrší nad obcí Mitterretzbach. Z původního mariánského kostela jsou zachovány jen základy, v blízkosti stojí malá kaple.

Hluboké Mašůvky.
Významné poutní místo s kostelem Navštívení P. Marie z roku 1680. Před kostelem jsou sochy českých patronů a světců od J. T. Fischera. Významné neolitické naleziště, kde byla archeologem Vildomcem nalezena tzv. Mašůvecká Venuše, soška ženy se zdviženýma rukama.

Hnanice.
Gotický trojlodní kostel sv. Wolfganga se řadí mezi nejvýznamnější památky na Znojemsku. Uvnitř se nachází zázračná studánka. V dřívějších dobách významné poutní místo.

HRABĚTICE. Kostel sv. Antonína Paduánského byl původně kaplí, poslední přestavba je z roku 1863. V jeho těsné blízkosti se nachází šest soch františkánských světců.

HRÁDEK. Okolo barokního kostela sv. Petra a Pavla z 2. pol. 18. století vyniká soubor památek včetně soch. V jeho blízkosti se nachází kaple sv. Oldřicha z počátku 13. století, která bývala románským karnerem. Rozsáhlá středověká fara byla přestavěna v barokním slohu.

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU. Nejmenší z měst na Znojemsku zaznamenalo největší rozvoj v 2. pol. 19. století po vybudování železnice (důležitá křižovatka). Původně gotický kostel sv. Štěpána má dnes barokní podobu. Bývalou tvrz přebudovali majitelé na zámek, který byl v roce 1849 přestavěn v empírovém slohu. Okolo něj se rozprostírá hodnotný park. Na okraji města se nachází největší cukrovar v Česku.

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU. Nejvýznamnější památkou města je barokní zámek s kostelem sv. Markéty. Původně se jednalo o tvrz vybudovanou ve 14. století Lichtenburky, která byla později přestavěna na renesanční zámek. Současnou barokní podobu získala přestavbou v 1. polovině 18. století a jedná se o jeden z největších evropských zámeckých komplexů. Pozornost si zasluhuje i zámecký park, ve kterém jsou umístěny cenné sochy.

Jaroslavice.
Nejstarší vinařský archiv v ČR s víny od roku 1945. Pro skupiny možnost prohlídky s degustací. Zámek z 16. stol. se starobylým sklepem je veřejnosti nepřístupný. Na okraji obce Jaroslavický rybník – třetí největší na Moravě.

JEVIŠOVICE.
Starý zámek Jevišovice.
Původně hrad, v 16. stol. přestavěn na renesanční zámek. Dnes je zde umístěna expozice z dějin Jevišovicka, sbírka lidového nábytku a starých klávesových nástrojů. V jeho blízkosti byla vystavěna na řece Jevišovce jedna z nejstarších přehrad ve střední Evropě (1897).
Adresa: Starý zámek Jevišovice,
671 53 Jevišovice
tel.: 515 23 11 41
e-mail: mzm@mzm.cz
http://www.mzm.cz

Kaja.
Hrad poškozen v období husitských válek, v roce 1425 znovu opraven. Velkými rekonstrukcemi prošel v 70. letech 20. stol., kdy byla restaurována hradní kaple, opraveny místnosti hradního paláce, kde je nyní výstava historie hradu.

KOJETICE (Sádek). Kojetice jsou nejzápadnější vinařskou obcí na Moravě, jedinou v kraji Vysočina. Vinice se nacházejí na jižním svahu pod Sádkem. Původně se jednalo o hrad postavený v roce 1286, který byl postupně přestavován, dnes je v klasicistní podobě a slouží jako budova školy. Pod zámkem se nachází Vinařské a kulturní centrum Sádek (vinný sklep, restaurace, ubytování), ve kterém je možnost ochutnat vína z přilehlých vinohradů.

Králův stolec.
Vyhlídka na údolí Dyje se Znojemskou přehradou. Podle pověsti zde pozoroval polský král Jan III. Sobieski v roce 1683 přechod vojsk, která spěchala na pomoc Turky obležené Vídni.

Kraví hora.
Pahorek jižně od Znojma se vzácnou vřesovištní flórou a faunou. Vyskytuje se např. koniklec velký, kručinka chlupatá, z živočichů pak kudlanka nábožná, otakárek fenyklový a ovocný a další. Nejkrásnější výhled na Znojmo.

KRAVSKO. Okolo barokního zámku z 2. pol. 18. století se rozprostírá veřejnosti přístupný park. Raritou je zde sekvojovec obrovský (jehličnatý strom), který je ve své domovině v Kalifornii největším žijícím organizmem na Zemi.

Lampelberk. Významná lokalita vzácných teplomilných rostlin. Na jeho východním okraji se nachází stavba, která připomíná hrádek, v němž je dnes vinný sklep s možností degustace vína. Jihovýchodně se nachází na ploše 0,2 ha Mandloňová mez, jedna ze tří lokalit chráněné mandloně nízké.

Laa an der Thaya
Hraniční město s celou řadou památek – např. pozdně románský a raně gotický kostel, radnice, Mariánský sloup a sloup sv. Trojice. Zajímavý je vodní hrad a hradby s vodním příkopem. Na hradě je pivovarské muzeum.

Ledové sluje.
Suťový svah s podzemními prostorami, v nichž se vytváří ledové útvary. Na povrchu společenství studenomilné flóry a fauny. Od obelisku, který pochází z r. 1860, je výhled na údolí Dyje k Vranovu n. Dyjí.

LECHOVICE.
Vinařská obec s kostelem Navštívení P. Marie. Bývalá rezidence Louckého kláštera byla po jeho zrušení přestavěna na klasicistní zámek. Ochutnávky vín.

LESNÁ.
Muzeum motocyklů & veteran salon. Holcmann – Lesná u Znojmo. Prodejní výstava cca 100 ks historických motockylů, sidecarů a automobilů.
Adresa: Muzeum motocyklů,
ing. P. Holcmann, 671 02 Lesná u Znojma
tel.: 515 29 10 77–8, 602 74 54 58
e-mail: holcmann@veteran
http://www.salon.cz
Návštěvní dny:
• IV.–X. 9.00–22.00 víkendy – celoročně ve všední dny na vyžádání
Vstupné: 35 Kč, studenti 20 Kč, vojsko 20 Kč, děti 20 Kč, děti do 5 let zdarma, rodinné vstupné 100 Kč, fotografování 25 Kč, možnost občerstvení

LUKOV
Zřízenina Nový Hrádek u Lukova.
Areál zříceniny se nachází na turistické trase v národním parku Podyjí v zalesněné členité krajině s atraktivní vyhlídkou do meandrů řeky Dyje. Zřícenina je dostupná ze Znojma okresní silnicí směrem na Mašovice do Podmolí, pak pouze pěšky nebo na kole po zeleně značené turistické stezce (asi 3,5 km). Druhou možností je opět pěší a cyklistická stezka ze sousední obce Lukov (asi 3 km) podle směrových ukazatelů, resp. po VI.é a od lokality Příčky dál po zelené značce. Informační tabule jsou v Lukově a na Příčkách, občerstvení a parkoviště v Lukově a Podmolí.
Adresa: Státní zámek Vranov n. Dyjí,
671 03 Vranov n. Dyjí
tel.: 515 29 62 15
fax: 515 29 61 20
e-mail: vranov@pambr.cz
http://www.av-pro.cz/pamatky-jm
Spravuje: Památkový ústav v Brně
Návštěvní doba:
• V.–VIII. 10.00–18.00 (denně)
• IX. 10.00–18.00 (pouze o víkendech)
Nejvyšší počet návštěvníků v jedné skupině je 15 osob.
Poslední prohlídka začíná 1 hodinu před ukončením provozní doby.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč
Příplatky: cizojazyčný výklad 100 %
Prodej propagačních materiálů je v pokladně zříceniny.

MIROSLAV.
Gotická vodní tvrz byla v průběhu staletí přestavována, posledně největší úprava byla v roce 1670, kdy byl zámek upraven barokně. Dodnes jsou patrné mnohé gotické prvky. Barokní kostel Petra a Pavla je z roku 1729. Na okraji města židovský hřbitov se zachovalými náhrobními kameny.

MORAVSKÝ KRUMLOV.
Zámek Moravský Krumlov. Zámek Moravský Krumlov se Slovanskou epopejí od Alfonse Muchy. Jedná se o cyklus monumentálních obrazů o rozměrech 6x4 m a 6x8 m, které zachycují výjevy z dějin slovanských národů. Slovanská epopej náleží k vrcholným projevům českého monumentálního malířství. V zámku je možno také shlédnout pamětní Paracelsovu síň.
Informace: Městské kulturní středisko, Břízova 254, 672 01 Moravský Krumlov,
tel.: 51532 22 25 nebo
od dubna 51532 27 89 galerie zámku
Návštěvní doba:
• IV.–VI. 9.00–12.00 13.00–16.00
• VII.–VIII. 9.00–12.00 13.00–17.00
• IX.–XI. 9.00–12.00 13.00–16.00 (denně mimo pondělí)
Vstupné: plné: 40 Kč, snížené 20 Kč

NOVÝ ŠALDORF.
Společně se Sedlešovicemi staré vinařské obce s možností degustace místních vín ve vinných sklepech. Při vjezdu do obce od Havraníků velký kládový lis a sud. V okolí špičkové polohy pro pěstování révy vinné.

OLBRAMKOSTEL. Osada na zemské stezce ze Znojma do Jihlavy. Kostel Nanebevzetí P. Marie je v jádru románský, prošel gotickými a barokními úpravami, v 18. století byla vybudována fara.

POPICE.
Rodný dům spisovatele Charlese Sealsfielda. Mezi Popicemi a Havraníky se nachází více jak stohektarové území stepních lad s vřesovišti (Havranické vřesoviště), kde se vyskytuje mnoho teplomilných chráněných rostlin a živočichů.

PŘÍMĚTICE.
Část Znojma, kde na faře působil vynálezce hromosvodu Prokop Diviš. Největší křížový sklep na světě, vybudovaný v letech 1740–56 jezuity. Možnost degustace vín.

PŘÍŠTPO. V roce 1821 zde vypukla selská vzpoura, kterou vedl místní starosta Josef Nametla – důvodem bylo zamlčení patentu o zrušení roboty. V obci se koná každoročně country a folkový festival za účasti špičkových skupin.

PŘESKAČE. Románský kostel Všech svatých se nachází uprostřed hřbitova. Kazatelna a oltář pocházejí ze 17. století.

RETZ.
Vinařské město s největším náměstím v Rakousku upoutá městskou památkovou rezervací s cennými domy z 16–18. stol., kde nechybí pranýř, dva sloupy – Nejsvětější trojice a Mariánský a dvě kašny. Významná je renesanční radnice s městským museem a vchodem do největšího vinného sklepa v Rakousku s mnohakilometrovými chodbami. Zajímavý je raně gotický dominikánský kostel a farní barokní kostel sv. Štěpána. Na návrší nad městem se nachází větrný mlýn.

Riegersburg.
Zámek z 16. stol. přestavěný na barokní podle plánů J. G. Fischera z Erlachu. Patří mezi nejkrásnější v Rakousku.

Sealsfieldův kámen.
Vyhlídka na meandrující Dyji zaříznutou do hlubokého kaňonu. Oblíbené místo spisovatele Charlese Sealsfielda. Pod vyhlídkou se nachází porost teplomilné doubravy.

SLUP.
Vodní mlýn Slup. Renesanční vodní mlýn ze 16. stol. je unikátní technickou památkou, obnovenou Technickým muzeem v Brně r. 1983. Její součástí je mlýnice s funkčními stroji, s pohonem čtyř vodních kol a exponáty mlecí techniky.
Adresa: Vodní mlýn Slup, 671 28 Slup
tel.: 515 23 53 70
e-mail: tmb@sky.cz
http://www.technicalmuzeum.cz
Návštěvní doba:
• IV., X. 9.00–17.00 (denně mimo pondělí)
Vstupné: plné 25 Kč, snížené 15 Kč

Schatzberg.
Malá rozhledna na návrší nad rakousko – českou hranicí. Výhled na Znojemsko a část Retzerlandu.

ŠAFOV.
Osídlení doloženo od roku 1300. Barokní kostel sv. Bartoloměje je z počátku 18. stol. Na okraji obce se nachází židovský hřbitov se zachovalými náhrobky. V okolí obce jsou čtyři rybníky se zajímavou ornitologickou populací

ŠATOV.
Vinařská obec se sídlem Znovínu, největší vinařské firmy na Znojemsku. Malovaný sklep – evropská rarita s naivními malbami jednorukého malíře na pískovcových stěnách sklepa. Pěchotní srub, součást československého opevnění z let 1936–38 je přístupný pro skupiny. V moravském sklípku – více jak 300 let starém vinném sklepě s privátními archívy je možnost degustace vín.

Šobes.
Osídlen již v době kamenné, od středověku zde byla pěstována réva vinná. Šobes je považován za špičkovou lokalitu a nejkrásnější vinici v ČR obtékanou Dyjí a obklopenou lesy. Díky mikroklimatu jsou vína z této lokality mimořádné kvality. Pěstuje se převážně Rulandské bílé a šedé, Ryzlink rýnský a vlašský. Z ostrohu výhledy na meandrující Dyji.

UHERČICE.
Na návsi se nachází Keramika u rybníka - keramická dílna s prodejnou, kde si může zájemce zhotovit vlastníma rukama keramický výrobek
Státní zámek Uherčice.
Zámecký komplex se 4 nádvořími a zahradami včetně anglického parku s romantickými stavbami. Zámek poprvé zpřístupněn veřejnosti v r. 1996 současně se zahájením generální obnovy. V současné době se provádějí renovační práce objektů značně zdevastovaného zámku. Zpřístupněné prostory – vstupní arkádové nádvoří, část hlavního nádvoří, zámecká kaple a pět reprezentačních místností včetně komorního divadla (interiéry s cennou štukovou výzdobou, provizorní náznakové instalace). Ukázka postupu stavebních a restaurátorských prací.
Adresa: Státní zámek Uherčice,
671 07 Uherčice
tel. správa zámku: 515 29 83 96
tel. správa zámku: 515 29 82 22
tel. správa zámku a dodavatel obnovy: 515 29 83 94–5
e-mail: uhercice@pambr.cz

VÉMYSLICE. Gotický kostel Narození P. Marie byl do dnešní podoby upraven v 1. pol. 19. století. Uvnitř se nachází zajímavý obraz Poslední večeře Páně. Naproti kostela jsou renesanční boží muka, renesanční radnice z 16. století doznala stavební úpravy.

VRANOV NAD DYJÍ.
Státní zámek Vranov n. Dyjí.
Dříve hrad na strmém ostrohu nad řekou Dyjí tvořil součást podyjské obranné soustavy. V 17. stol. přestavěn na barokní zámek. Jeho interiéry dokumentují kulturu šlechtického bydlení 18. a 19. stol. Umělecky nejhodnotnější částí zámku jsou kaple a sál předků. Zámek je obklopen nádhernou přírodou národního parku Podyjí a sítí turisticky značených cest.
Adresa: Státní zámek Vranov n. Dyjí,
Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov n. Dyjí
tel.: 515 29 62 15
fax: 515 29 61 20
e-mail: vranov@pambr.cz

Vranovská přehrada.
Přehrada ležící na Dyji nad Vranovem byla postavena v letech 1930–34. Hráz z litého betonu vysoká takřka 60 metrů zadržuje 31,5 mil. kubíků vody a vytvořila 30 km dlouhé jezero. Nádrž měla zabránit záplavám, nyní je využívána také jako zdroj pitné vody, k rekreaci a výrobě elektrické energie. V roce 2002 má dojít opět k obnovení linkové osobní lodní dopravy.

VRATĚNÍN.
Obec s titulem Vesnice roku České republiky z roku 1996. Historický objekt bývalé přepřažní stanice na trase Praha–Vídeň. Barokní kostel sv. Jakuba Většího. Hraniční přechod do Rakouska.

VRBOVEC. Obec s největší plochou vinohradů ve Znojemské vinařské oblasti. Okolo státní silnice jsou sklepní ulice. Farní kostel sv. Jana Křtitele, který stojí na románských základech, byl naposledy stavebně upravován v 17. a 18. století.

ZNOJMO.
Radniční věž ve Znojmě byla postavena v letech 1445–48 místním stavitelem Mikulášem ze Sedlešovic. Je vysoká téměř 80 m. V největší báni je uložena řada listin dokumentujících opravy města. Zážitkem je pohled z ochozu na město a blízké okolí. Při dobré viditelnosti je odsud možné spatřit Pálavské vrchy a vyjímečně vrcholky dolnorakouských Alp.
Adresa: Radniční věž, Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo
tel.: 515 21 62 97, 515 22 25 52
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz
http://www.znojmo.cz

Znojemské podzemí
patří k unikátním historickým památkám. Jeho vyjímečnost lze posuzovat nejen vzhledem k domácímu kulturně historickému prostředí. Tato památka má bez nadsázky evropský rozměr. Labyrint chodeb, nacházejících se pod celým středověkým městem, má délku 30 km. Chodby, vedoucí často i ve čtyřech poschodích pod sebou, byly hloubeny od 13. stol. do konce 17. stol. Podzemím bylo město spojeno s hradem, některé chodby ústily až za hradbami. Turistická trasa začíná v domě č. 2 na Slepičím trhu a končí v domě č. 23 na Obrokové ul. a má délku necelý 1 km.
Adresa: Znojemské podzemí
Slepičí trh 2, 669 00 Znojmo
tel.: 515 22 13 42 (mimo sezónu)
tel.: 515 22 25 52
e-mail: tic@beseda.zn.cz
http://www.znojmo.cz

Jihomoravské muzeum – Znojemský hrad.
Původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat vybudoval v I. pol. 11. stol. kníže Břetislav. Počátkem 18. stol. byl přestavěn na barokní zámek, od poč. 20. stol. slouží znojemskému muzeu. Nyní je zde instalována stála expozice „Z dějin Znojemska“, která prezentuje bohaté historické sbírky. Součástí je i lapidárium a hradní podzemí.
Adresa: Znojemský hrad, Hradní ul. 1, 669 45 Znojmo
tel.: 515 22 23 11
fax: 515 22 52 10
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
http://www.znojmuz.cz

Jihomoravské muzeum – Rotunda P. Marie a Sv. Kateřiny.
Národní kulturní památka – unikátní památka přemyslovského knížecího hradu, jeden ze symbolů české státnosti. Počátkem 12. stol. byla vyzdobena nástěnnými malbami, které kromě tradičních biblických námětů představují galerii přemyslovských panovníků s ústředním motivem povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn.
Adresa: Znojemský hrad, Hradní ul. 1, 669 45 Znojmo
Informace: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo
tel.: 515 22 49 61, 515 22 23 11
fax: 515 22 52 10
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
http://www.znojmuz.cz

Jihomoravské muzeum – Minoritský klášter.
Z původního gotického kláštera z poloviny 13. stol., v němž byl v letech 1279–97 pohřben český král Přemysl Otakar II., je dochována část gotického ambitu a torzo chrámové zdi. Jsou zde expozice Neživé přírody, archeologie, kovářství, unikátní sbírka orientálních zbraní.
Adresa: Jihomoravské muzeum,
Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo
tel.: 515 22 49 61
fax: 515 22 52 10
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
http://www.znojmuz.cz

Jihomoravské muzeum – Dům umění.
Jeden z nejkrásnějších renesančních paláců města z let 1549–50, sál se sklípkovou klenbou. Ve stále expozici gotického a barokního umění vyniká evropský unikát tzv. Madona znojemská ze 30. let 14. stol. a soubor barokních plastik významných podunajských tvůrců. Expozice znojemského medailéra J. T. Fischera, výstavy soudobého výtvarného umění.
Adresa: Dům umění JMM,
Masarykovo nam. 11, 669 45 Znojmo
tel.: 515 22 65 29
fax: 515 22 52 10
e-mail: dumumenizn@volny.cz
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
http://www.znojmuz.cz

Památník Prokopa Diviše ve Znojmě Příměticích
– je symbolickým připomenutím života a díla premonstrátského kněze, badatele v oboru elektřiny a vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. Byl postaven v roce 1936 podle projektu brněnského architekta Bohuslava Fuchse. U památníku je umístěna replika Divišova bleskosvodu.
Informace: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo
tel.: 515 22 49 61, 515 24 19 14
fax: 515 22 52 10
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
http://www.znojmuz.cz

Jihomoravské divadlo.
náměstí Republiky
tel.: 515 22 43 24

PARTNEŘI

Město Znojmo
Jihomoravský kraj
IT Consulting CZ Znojemský týden
Veškeré materiály (fotografie, mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem
a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2018 - Provozovatel: Agentura Bravissimo, Znojmo

SEO webu sledují SEO nástroje.cz
REKLAMA
Jevisovice
REKLAMA
Shop & Fun
Facebook
Facebook
Kam na oběd?